GE HealthCare – työnhakijan tietosuojailmoitus

Esittely

Tässä ilmoituksessa (”GEHC:n ilmoitus”) kerrotaan, miten GE HealthCare Technologies Inc. ja sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja niihin liittyvät yritykset (yhdessä ”GEHC”) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joita GEHC saa haltuunsa rekrytoinnin yhteydessä.  

Toimittamalla meille GEHC:n työnhakijatietoja alla määritetysti vahvistat, että:

 • olet tutustunut tähän GEHC:n ilmoitukseen ja suostut siihen, että GEHC käsittelee GEHC:n työnhakijatietojasi tämän GEHC:n ilmoituksen mukaisesti
 • olet toimittanut mahdolliset ilmoitukset ja hankkinut tarvittavat luvat, jotta voit toimittaa muita koskevia tietoja (kuten tietoja suosituksista) ja
 • GEHC:n työnhakijatietojasi voidaan siirtää ja käsitellä maailmanlaajuisesti mm. Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa tietosuoja ei ehkä ole samalla tasolla kuin kotimaassasi, tässä GEHC:n ilmoituksessa määritettyihin tarkoituksiin ja määritetyillä tavoilla.

GEHC käsittelee GEHC:n työnhakijatietoja tämän GEHC:n ilmoituksen mukaisesti, ellei se ole ristiriidassa sovellettavan lainsäädännön vaatimusten kanssa, missä tapauksessa sovellettava lainsäädäntö on etusijalla.

Sinun on hyväksyttävä tämän GEHC:n ilmoituksen ehdot, jotta voit lähettää tai toimittaa saataville GEHC:n työnhakijatietoja.   Jos et lähetä tai toimita saataville GEHC:n työnhakijatietojasi, se saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiisi hakea työtä tai saada työtarjous.

Tämä GEHC:n ilmoitus ei ole osa työsopimuksesta, joka tarjotaan GEHC:n palkkaamille työnhakijoille.

Määrittelyt

GEHC:n työnhakijatiedot ovat henkilökohtaisia tietoja, joita henkilö toimittaa GEHC:lle joko suoraan tai epäsuorasti rekrytoinnin yhteydessä.  GEHC:n työnhakijatiedot voivat olla monenlaisia tietoja, kuten työnhakijan asema, työhistoria/työtiedot, koulutus, palkka, työnantajan palaute, kyselylomakkeen tulokset, yhteystiedot, aiemmat osoitteet tai nimet, työnhakijan toimittamat lisätiedot (kuten saatekirje), asiantuntemus tai julkisesti jaetut projektityöt, ajokortin numero (tarvitaan tietyissä työtehtävissä), suositukset ja rikosrekisteri lainsäädännön salliessa.

Käsittely tarkoittaa kaikkia toimia, joita GEHC:n työnhakijatiedoille tehdään, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, siirtäminen, muokkaaminen, käyttäminen, luovuttaminen tai poistaminen.

Arkaluontoiset GEHC:n työnhakijatiedot ovat GEHC:n työnhakijatietoja, jotka saattavat koskea tietyissä lainsäädännöissä määritettyjä henkilötietojen erityisluokkia, joita ovat esimerkiksi henkilön rotu tai etninen alkuperä, terveyttä koskevat tiedot ja rikosrekisteri, ammattiliiton jäsenyyden niin salliessa.

Kerääminen

Ymmärrät, että GEHC saattaa kerätä GEHC:n työnhakijatietoja sekä suoraan sinulta että kolmansilta osapuolilta, kuten rekrytoijilta tausta- tai työllisyystarkistuksen taikka suosituksen yhteydessä (suostumuksellasi, kun lainsäädäntö edellyttää sitä), tai lain sallimissa rajoissa rekrytointisivustosta tai muusta sivustosta, johon olet toimittanut tietoja työkokemuksestasi tai kiinnostuksen kohteistasi.

GEHC voi lain niin edellyttäessä pyytää lisätietoja tilanteista, joissa sinä tai joku läheisesi, kuten perheenjäsenesi tai liikekumppanisi, työskentelee tai on työskennellyt valtiolla tietyissä tehtävissä.  Näissä tilanteissa sinulle toimitetaan lisäohjeita hakemuksen edetessä.  Sinun on kerrottava asiasta kaikille perheenjäsenille tai liikekumppaneille, joista GEHC on pyytänyt tietoja koskien valtiolla työskentelyä, ja pyydettävä heidän suostumuksensa, ennen kuin toimitat tällaisia tietoja GEHC:lle näitä tarkoituksia varten.

Arkaluontoiset GEHC:n työnhakijatiedot

Jos toimitat GEHC:lle arkaluontoisia GEHC:n työnhakijatietoja, sallit GEHC:n käsitellä niitä tämän GEHC:n ilmoituksen mukaisesti.

Jos GEHC aikoo kerätä arkaluontoisia GEHC:n työnhakijatietoja kolmansilta osapuolilta, siitä ilmoitetaan sinulle ja voit sallia sen.  

Jos sinulla on jokin vamma ja haluat GEHC:n harkitsevan järjestelyjä sen vuoksi, voit antaa kyseiset tiedot rekrytoinnin yhteydessä.  

Käsittely

GEHC käsittelee GEHC:n työnhakijatietoja lainmukaisiin henkilöstöhallinnan ja liiketoiminnan hallinnan tarkoituksiin. Näitä ovat

 • työnhakijoiden etsiminen ja arviointi GEHC:n työtehtäviin
 • rekrytointiprosesseihin liittyvä kirjanpito
 • rekrytointiprosessin ja sen tulosten analysointi
 • taustatarkistukset, kun lainsäädäntö sallii ne. 

Lisäksi GEHC:n työnhakijatietoja voidaan käyttää GEHC:n oikeudellisten, säädöksellisten ja omistajaohjaukseen liittyvien vaatimusten noudattamiseen.

Jos työnhakija palkataan, GEHC:n työnhakijatietoja voidaan käyttää hänen työllistämisensä yhteydessä GEHC:n työllistämistietoja koskevien suojauskäytäntöjen mukaisesti.

Sen lisäksi, että GEHC käyttää GEHC:n työnhakijatietoja työtehtävässä, jota olet hakenut, GEHC voi suostumuksesi perusteella

 • –  lähettää sinulle sähköpostitse markkinointiviestejä avoimista työpaikoista
 • –  säilyttää ja käyttää GEHC:n työnhakijatietoja harkitakseen sinua muihin tehtäviin. 

Jos haluat, että GEHC:n työnhakijatietosi poistetaan, voit ottaa GEHC:hen yhteyttä kohdassa Yhteystiedot annettujen tietojen mukaisesti.

Oikeusperuste, jonka nojalla GEHC voi käsitellä henkilötietojasi edellä kuvatulla tavalla, on yleensä jokin seuraavista:

 • antamasi suostumus
 • sinun tai asiaankuuluvan tahon kanssa solmitun sopimuksen täyttäminen
 • GEHC:n lailliset liiketoimintatavoitteet tai
 • GEHC:n oikeudellisten velvollisuuksien noudattaminen.

Säilytys

Säilytämme sinulta saamiamme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa niin pitkään kuin (1) tiedonkeräyksen alkuperäinen tarkoitus vaatii (tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti) tai (2) meillä on jokin muu laillinen peruste, joka on ilmoitettu tietosuojakäytännössä tai tietojen keräyspaikassa ja jonka perusteella tietoja voidaan säilyttää pitempään kuin henkilötietojen keruun alkuperäinen tarkoitus vaatii.

Jakaminen kolmansien osapuolten kanssa

GEHC saattaa siirtää GEHC:n työnhakijatietoja niille ulkoisille kolmansien osapuolten palveluntarjoajille, jotka toimittavat tiettyjä palveluja GEHC:lle.  Kyseisillä kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on pääsy GEHC:n työnhakijatietoihin ainoastaan sovellettavassa sopimuksessa määritettyjen palvelujen toimittamiseksi, ja GEHC edellyttää palveluntarjoajilta tämän GEHC:n ilmoituksen mukaisia turvatoimia.

GEHC:n on ehkä luovutettava tiettyjä GEHC:n työnhakijatietoja muille kolmansille osapuolille (1) koska lainsäädäntö edellyttää sitä, (2) GEHC:n lakisääteisten oikeuksien puolustamiseksi lainsäädännön valtuuttamissa tai sallimissa rajoissa tai (3) hätätilanteessa, jossa työnhakijan tai jonkun muun terveys tai turvallisuus saattaa muutoin vaarantua. 

Lisäksi GEHC:n liiketoiminnan tai sen osien uudelleenorganisoinnissa, fuusiossa, myynnissä, yhteisyrityksessä, siirrossa tai muussa luovutuksessa GEHC saattaa siirtää GEHC:n työnhakijatietoja seuraajatahoille tai -osapuolille. 

Kansainväliset tiedonsiirrot

GEHC toimii maailmanlaajuisesti yli 150 maassa.  Näin ollen GEHC:n työntekijätietoja voidaan siirtää ja käsitellä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa tietosuojalait voivat erota sen maan laeista, jossa tiedot annettiin. Kun henkilötietoja siirretään muissa maissa oleville vastaanottajille, huolehdimme tietoja suojaavista toimista sovellettavan lainsäädännön vaatimassa laajuudessa.

Lisäksi GEHC ja sen kumppanit ovat solmineet konsernin sisäisen sopimuksen, joka koskee Euroopan unionin asukkaiden henkilötietojen käsittelyä.

Tässä työnhakijan tietosuojailmoituksessa kuvatut GEHC:n tietosuojakäytännöt noudattavat APEC CBPR (Cross Border Privacy Rules) -järjestelmää. APEC CBPR -järjestelmän puitteissa organisaatiot voivat varmistaa osallistuvien APEC-talousjärjestelmien välillä siirrettävien henkilötietojen suojauksen. Lisätietoja APEC-järjestelmästä on  täällä.

Suojaus ja luottamuksellisuus

GEHC käyttää hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, jotka noudattavat henkilötietojen saantipaikan lakisääteisiä vaatimuksia. Suojatoimien tarkoitus on suojata GE HealthCarelle annettuja henkilötietoja niiden laittomalta tai luvattomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta, käytöltä, luovuttamiselta ja tarkastelulta.

Lasten henkilötiedot

Careers-sivusto on suunnattu laajalle yleisölle, eikä sitä ole tarkoitettu lapsille sovellettavan lain mukaisesti. Emme tietoisesti kerää Careers-sivuston kautta henkilötietoja tai pyydä niitä sovellettavan lainsäädännön mukaan lapsiksi määritellyiltä henkilöiltä. Jos tietoomme tulee, että olemme keränneet henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaan lapsiksi määritellyiltä henkilöiltä, poistamme tiedot viipymättä arkistoistamme. Jos uskot, että lapsi on saattanut antaa meille henkilötietojaan, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen Yhteystiedot-kohdan ohjeiden mukaisesti.

 

Automaattinen päätöksenteko

GEHC ei tavallisesti tee rekrytointiin tai palkkaamiseen liittyviä päätöksiä pelkästään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen automaattisen päätöksenteon perusteella. Jos GEHC käyttää pelkästään automaattista päätöksentekoa, joka voi vaikuttaa sinuun merkittävästi, GEHC antaa sinulle mahdollisuuden ilmaista näkemyksiäsi ja muita lakisääteisiä suojauksia.

Suoramarkkinointi

GEHC ei käytä GEHC:n työnhakijatietoja tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön (”suoramarkkinointi”) eikä toimita GEHC:n työnhakijatietoja kolmansille osapuolille niiden suoramarkkinointia varten.  Nämä rajoitukset eivät koske yhteystietoja eivätkä muita henkilötietoja, jotka on saatu GEHC:n asiakas- tai kuluttajasuhteen tai muun työhön liittymättömän suhteen kautta.

GEHC:n työnhakijan oikeudet

Lainkäyttöalueesi sovellettavan lain sallimassa laajuudessa sinulla voi olla oikeus

(1) vahvistaa ja saada pääsy tiettyihin sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme, ja pyytää lisätietoa niiden käsittelystä

(2) pyytää sinua koskevien henkilötietojen päivittämistä, korjaamista, muokkaamista, poistamista tai rajoittamista

(3) käyttää oikeuttasi tietojen siirrettävyyteen.

Kun laki niin sallii, voit peruuttaa meille aiemmin antamasi suostumuksen tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa laillisin perustein, jotka liittyvät henkilökohtaiseen tilanteeseesi, ja me noudatamme toiveitasi siitä eteenpäin tarpeen mukaan.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä tämän ilmoituksen Yhteystiedot-kohdan ohjeiden mukaisesti.

Tietojesi suojaamiseksi ja tietoturvan varmistamiseksi saatamme ryhtyä toimiin henkilöllisyytesi vahvistamiseksi, ennen kuin annamme sinulle pääsyn haluamiisi tietoihin.

Sinulta saatetaan periä maksu sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, ennen kuin toimitamme sinulle kopion mistään hallussamme olevista henkilötiedoistasi.

Asuinpaikastasi riippuen sinulla voi olla oikeus esittää valitus sääntelyviranomaiselle, jos et ole tyytyväinen vastaukseemme.

GE HealthCare pyrkii vastaamaan valituksiin kolmenkymmenen päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta tai aiemmin lain niin vaatiessa.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tähän tietosuojakäytäntöön liittyen, tai jos haluat meidän päivittävän omia tietojasi tai asetuksiasi, ota meihin yhteyttä seuraavassa lueteltujen tietosuoja-asioista vastaavien tahojen kautta tai kirjoita seuraavaan osoitteeseen:

Attn: Chief Privacy Officer, GL&P Department
GE HealthCare
500 W. Monroe St., 16th Floor
Chicago, IL 60661
United States


Tietosuoja-asioista vastaavien maailmanlaajuisten ja alueellisten tahojen yhteystietoluettelon saat napsauttamalla tätä.

Jos emme ole käsitelleet tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyvää huolenaihettasi tyydyttävästi, ota yhteys Yhdysvalloissa sijaitsevaan kolmannen osapuolen riidanratkaisumenetelmien tarjoajaan (maksutta) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tämän ilmoituksen muutokset

GEHC pidättää oikeuden muuttaa tätä GEHC:n ilmoitusta julkaisemalla muutokset asianmukaisissa GEHC:n sivustoissa.  Jos lähetät lisää GEHC:n työnhakijatietoja tai pyydät, että sinua harkitaan GEHC:n työtehtävään, muutetun GEHC:n ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, GEHC:n työnhakijatietojasi käsitellään kyseisenä ajankohtana voimassa olevan GEHC:n ilmoituksen mukaisesti.

Voimaantulopäivä:  17.1.2024

TRUSTe
TRUSTe