Käyttöehdot

Tätä sivustoa www.gehealthcare.com ja sen kaikkia alatoimialueita (jäljempänä "sivusto") saa käyttää vain tiedonsaantiin ja tilausten tekemiseen sivuston myyntiehtojen mukaisesti. Käyttämällä sivustoa tai lataamalla sivustossa olevaa aineistoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä tietosuojailmoituksessa määritettyjä käyttöehtoja (jäljempänä "käyttöehdot"). Jos käyttäjä ei sitoudu noudattamaan näitä käyttöehtoja, hänen ei tule käyttää sivustoa eikä ladata sivustossa olevaa aineistoa.

Näitä käyttöehtoja voidaan aika ajoin muuttaa kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta, joten käyttäjää pyydetään tarkistamaan käyttöehdot säännöllisesti. Jatkamalla sivuston käyttöä kyseisenlaisten muutosten jälkeen käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä uudet ehdot. Jos käyttäjä ei sitoudu noudattamaan näitä tai tulevia ehtoja, hänen ei tule käyttää sivustoa eikä ladata sivustossa olevaa aineistoa.

GEHC voi milloin tahansa lakkauttaa, muuttaa tai keskeyttää toistaiseksi tai kokonaan sivuston jonkin ominaisuuden tai sivuston jonkin toiminnon käytettävyyden. GEHC voi poistaa, muokata tai muulla tavoin muuttaa mitä tahansa tässä sivustossa olevaa tai sen kautta käytettävää sisältöä, myös kolmansien osapuolten sisältöä. GEHC voi määrätä tiettyihin ominaisuuksiin ja palveluihin liittyviä rajoituksia tai rajoittaa pääsyä sivuston tiettyihin osiin tai koko sivustoon ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuvelvollisuutta. GEHC voi harkintansa mukaan lakkauttaa jäljempänä myönnetyn luvan ja käyttöoikeudet sekä lopettaa käyttäjän sivuston käytön milloin tahansa. Tällaisessa tilanteessa käyttäjän on välittömästi tuhottava kaikki sivustosta ladattu aineisto.

Nämä käyttöehdot koskevat yksinomaan sivuston käyttöä ja sinne pääsyä, eivätkä ne muuta minkään muiden GEHC:n tai sen emo-, tytär- tai kumppaniyhtiöiden kanssa mahdollisesti solmittujen, muihin aihealueisiin kuin tämän sivuston käyttöön liittyvien sopimusten ehtoja.

Omistusoikeudet

Tekijänoikeudet

Kaikki GE Healthcaren tähän sivustoon luoma sisältö mukaan lukien rajoituksetta tekstit, ohjelmistot, tekniset piirustukset, kokoonpanotiedot, kuvat ja muut tiedostot sekä niiden valikoima, suunnittelu ja asettelu ("sisältö"), ovat GE Healthcaren tai GE Healthcarelle luvan myöntäneen omistajan omaisuutta, ja ne ovat tekijänoikeuden Copyright © 2000-2009 GE Healthcare ("Copyright GE Healthcare") alaisia. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa muokata, kopioida, levittää, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen, jäljentää, ladata, näyttää, lähettää, välittää tai myydä missään muodossa tai millään tavalla kokonaan tai osittain ilman GEHC:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa käyttäjä lataa ja tulostaa sisällön kokonaan tai osittain käyttötarkoitukseen, joka (i) ei muodosta kilpailuasetelmaa GEHC:n, GE Healthcaren tai General Electric -konsernin kanssa ja joka (ii) ei halvenna GEHC:tä, GE Healthcarea tai General Electric -konsernia ja että käyttäjä säilyttää kaikki tekijänoikeuteen ja muihin omistusoikeuksiin liittyvät ilmoitukset koskemattomina. Huomaa, että tämä tiukasti rajattu lupa voidaan peruuttaa milloin tahansa ja että sen nojalla sisältöä tai sen osaa ei saa uudelleenjulkaista tai myydä missään muussa Internet-, intranet- tai ekstranet-sivustossa. Sisältöä tai sen osaa ei saa myöskään sisällyttää osaksi mitään muuta julkaistavissa tai myytävissä olevaa tietokantaa, käännöstä tai muuta teosta. Sisällön käyttö muulla kuin edellä kuvatun rajoitetun luvan mukaisella tavalla on ehdottomasti kielletty. Lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ranskan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä muun muassa niiltä osin, mitä laissa on säädetty tietokantojen tuottajien oikeuksista. Käyttäjä erityisesti sitoutuu siihen, ettei hän poimi mitään tämän sivuston sisältämää tietoa, mukaan lukien rajoituksetta asiakkaiden käyttäjätietoja, kokonaan tai osittain, pysyvällä tai väliaikaisella siirrolla mihinkään tietovälineeseen missään muodossa, mukaan lukien sähköisesti tai muutoin merkittävällä laadullisella tai määrällisellä tavalla, ja ettei hän käytä mitään tällaista tietoa uudelleen kokonaan tai osittain, merkittävällä laadullisella tai määrällisellä tavalla missään tietovälineessä tai missään muodossa tarkoituksenaan saattaa kyseiset tiedot julkisesti saataville.

Jos käyttäjällä on syytä uskoa, että jotakin hänen tekijänoikeuksin suojattua aineistoaan on käytetty epäasianmukaisesti tässä sivustossa, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

Tavaramerkit

Kaikki sivustossa olevat tavaramerkit ovat GEHC:n tai sen kumppaniyhtiöiden tai lisenssinantajien tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaan tai osittain ilman GEHC:n tai kyseessä olevan kumppaniyhtiön tai lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki sivutunnisteet, mukautettu grafiikka, painikekuvakkeet ja logot ovat GEHC:n tai sen kumppaniyhtiöiden palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai ilmiasuja, eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää kokonaan tai osittain ilman GEHC:n tai kyseessä olevien kumppaniyhtiöiden etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Muut sivustossa näkyvät tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet ja/tai logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit 

GEHC:n tuotteet ja prosessit, jotka on julkaistu sivustossa tai joihin sivustossa viitataan, on suojattu vähintään yhdellä patentilla ja/tai ne ovat liikesalaisuuden ja/tai jonkin muun omistusoikeuden alaista aineistoa. GEHC pidättää kaikki tällaiset oikeudet. Mitään tällaisiin patentteihin liittyviä oikeuksia ei siirretä eikä myönnetä suoraan eikä epäsuorasti minkään näiden käyttöehtojen kohdan tai minkään muun sivustossa olevan tiedon nojalla. Käyttäjä sitoutuu olemaan rikkomatta mitään edellä kuvattuja oikeuksia.

Ohjelmistot

Käyttäjä saa käyttää sivuston kautta käytettävissä olevia ohjelmistoja, mukaan lukien tiedostoja, ohjelmistojen generoimia kuvia ja ohjelmistojen mukana tulevaa koodia, lähde- ja kohdetietoa ja dataa (yhdessä "ohjelmisto"), ainoastaan sivuston käyttötarkoituksessa tässä sivustossa nimenomaisesti ilmoitettujen ehtojen mukaisesti ja edellyttäen, että kyseinen käyttö ei muodosta kilpailuasetelmaa GEHC:n kanssa eikä halvenna GEHC:tä. Ohjelmistojen täydellinen omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet säilyvät GEHC:llä. Käyttäjä hyväksyy, ettei hän saa kopioida, levittää, myydä tai muokata mitään ohjelmistojen osaa eikä hajottaa, purkaa tai takaisinmallintaa ohjelmistoja tai luoda niihin perustuvia johdannaisteoksia, ellei kyseessä ole Ranskan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lain pykälän L. 122-6-1 IV nojalla yhteentoimivuustarkoituksessa sallittu toiminta.

Käyttäjän toiminta – yleistä. Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän

  1. väärinkäytä sivustoa tai sivustoon yhdistettyjä tai sivuston kautta käytettäviä palveluja, järjestelmäresursseja, tilejä, palvelimia tai verkkoja tai liittyviä tai linkitettyjä sivustoja eikä haittaa tai häiritse niiden tietoturvaa
  2. haittaa eikä häiritse toisten käyttäjien sivuston tai sivustoon liittyvien tai linkitettyjen sivustojen käyttöä
  3. lataa, julkaise tai muulla tavoin lähetä sivustoon tai sivuston kautta viruksia tai muita vahingollisia, häiritseviä tai haitallisia tiedostoja
  4. käytä tai yritä käyttää toisen käyttäjän tiliä, palvelua tai järjestelmää ilman GEHC:n lupaa eikä luo tai käytä väärennettyä henkilöllisyyttä tässä sivustossa
  5. lähetä sivustoon tai sivuston kautta roskapostia, ketjukirjeitä tai muita pyytämättä lähetettyjä massapostituksia henkilöille tai tahoille, jotka eivät ole lupautuneet vastaanottamaan kyseisenlaisia viestejä
  6. paljasta käyttäjänimeään ja salasanaansa muille sivustossa eikä sivuston ulkopuolella
  7. yritä luvattomasti käyttää sivustoa tai sen osia, joiden yleistä käyttöä on rajoitettu
  8. käytä sivustoa spesifisten lääketieteellisten neuvojen, mielipiteiden, diagnoosien tai hoitotietojen etsimiseen, tarjoamiseen tai hankkimiseen tiettyyn sairauteen tai terveydelliseen tilanteeseen liittyen.

Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, että 

(i) hän on yksin vastuussa sivuston käytön tai sivustossa suoritettujen toimintojen yhteydessä toteutuneista toimenpiteistä ja viestinnästä 

(ii) hän noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientirajoituksia, niiltä osin kuin ne liittyvät tämän sivuston käyttöön tai tässä sivustossa suoritettuihin toimintoihin.

Käyttäjän toiminta – verkkoyhteisöt ja muut vuorovaikutteiset osiot

Sivustossa on osioita, joissa käyttäjä voi julkaista erilaisiin aihealueisiin liittyviä kommentteja ja jakaa niitä muiden sivuston käyttäjien kanssa. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai muulla tavoin levittämättä sivustossa tai sivuston kautta laittomia, herjaavia, häiritseviä, loukkaavia, kunniaa loukkaavia, rikkomuksellisia, hyökkääviä, uhkaavia tai siveettömiä viestejä tai aineistoa tai sellaista aineistoa, joka loukkaa tai rikkoo kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, yksityisyyttä tai muuta omistusoikeutta tai omaisuutta koskevaa oikeutta tai joka voi johtaa rikos- tai siviilioikeudellisiin toimiin, joka voi muulla tavoin rikkoa sovellettavia lakeja ja asetuksia tai joka on muutoin paheksuttavaa, mukaan lukien rajoituksetta sisältö, joka osoittautuu kiihkomieliseksi, rasistiseksi, seksistiseksi tai vihaa sisältäväksi tai joka edistää laittomia toimia, kuten lääketieteellisten laitteiden luvatonta käyttöä tai fyysisen vahingon aiheutumista toiselle henkilölle. GEHC pidättää oikeuden muttei velvollisuutta poistaa kaiken paheksuttavaksi katsomansa aineiston harkintansa mukaan ja käyttäjälle siitä ilmoittamatta. Käyttäjä sitoutuu pitämään GEHC:n sekä sen kumppaniyhtiöt ja osapuolet, joiden kanssa GEHC on solminut sopimuksen sivuston isännöinnistä tai ylläpidosta, syyttöminä tilanteissa, joissa kolmannet osapuolet esittävät käyttäjän viestintään tai julkaisemaan aineistoon tai sivuston käyttöön liittyviä vaateita.


Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, ettei hän keskustele yksittäisistä potilaista tai heidän sairauksistaan tai viittaa niihin eikä kerro muuta sellaista tietoa, jonka perusteella yksittäinen potilas on tunnistettavissa. Lisäksi käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, ettei hän keskustele lääketieteellisten tuotteiden alkuperäistarkoituksesta poikkeavista käytöistä, viittaa niihin tai tue niitä. Tällaista käyttöä on myös kaikki sellainen käyttö, jota Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA tai muu asianomainen sääntelyviranomainen ei ole hyväksynyt.

Sivustossa ja sivuston kautta tapahtuva viestintä

Lukuun ottamatta sitä, mitä jäljempänä kohdassa 5 on mainittu, käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki viestit, jotka hän lähettää jollekin toiselle sivuston kautta, sekä tekijänoikeuksien alainen aineisto, jonka käyttäjä julkaisee sivustossa, mukaan lukien rajoituksetta kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat, suunnitelmat, muistiinpanot, piirrokset, kokoonpanotiedot, tekniset tiedot, ostotilaukset, tarjoukset, tarjouspyynnöt, suorituskykytiedot, tilitiedot ja muu aineisto, data ja tieto (yhdessä "tiedot"), on ei-luottamuksellista ja ei-omisteista, ja kun käyttäjä lähettää tällaista tietoa GEHC:lle sähköpostitse tai jollakin muulla tavoin, hän myöntää GEHC:lle rajoittamattoman, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen käyttöoikeuden (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeuslisenssin) käyttää, toistaa, esittää julkisesti, siirtää ja levittää kyseistä tietoa missä tahansa tietovälineessä mihin tahansa tarkoitukseen. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, että GEHC voi vapaasti käyttää ideoita, konseptimalleja ja tietotaitoa, joita käyttäjä tai hänen puolestaan toimiva osapuoli luovuttaa GEHC:lle.

Tietosuojakäytäntö

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että GEHC voi käyttää yhteistyösuhteen aikana kerättyjä tietoja tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietosuojakäytäntö on sisällytetty näihin käyttöehtoihin viittauksena ja samoin vaikutuksin kuin se olisi sisällytetty mukaan kokonaisuudessaan.

GEHC:n sisältö-, tuote- ja palvelutiedot – rajoitukset

Kaiken sivuston kautta käytettävissä olevan sisällön, kuten teknisten piirustusten, kokoonpanotietojen, tarjous- ja tilaustietojen sekä kuvastoluettelojen, katsotaan olevan paikkansapitäviä. Käyttäjän tulee kuitenkin itsenäisesti arvioida tietojen paikkansapitävyyttä ja sivuston kautta käytettävissä olevan sisällön, tuotteen tai palvelun hyödyllisyyttä hänen kyseessä olevaan tarpeeseensa. Tuotteita ja palveluja koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, ja GEHC pidättää oikeuden tehdä käsittelyä, materiaalia ja kokoonpanoa koskevia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. GEHC ei takaa, että sen verkkokuvastoon listatut tuotteet tai palvelut ovat tilaushetkellä saatavilla. Kaikki sivustossa oleva tieto kuuluu jäljempänä kohdassa 8 olevien vastuuvapausilmoitusten piiriin.

Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö

Linkit muihin sivustoihin 

Tässä sivustossa voi toisinaan olla linkkejä muihin sivustoihin. Nämä linkit on lisätty käyttömukavuussyistä, eivätkä ne tarkoita, että GEHC tukisi, sponsoroisi tai suosittelisi linkitettyjä sivustoja tai niissä tai niiden kautta saatavilla olevaa sisältöä, palveluja tai tuotteita tai että GEHC olisi kytköksissä niihin, tekisi niiden kanssa yhteistyötä tai olisi niistä vastuussa. Jos käyttäjä päättää vierailla linkitetyssä sivustossa, hän tekee sen omalla vastuullaan ja vastaa myös kaikista suojaustoimenpiteistä viruksien ja muiden haitallisten elementtien osalta. Linkit eivät tarkoita sitä, että GEHC:llä tai tällä sivustolla on laillinen lupa käyttää linkeissä näkyviä tai niiden kautta näkyviin tulevia tavaramerkkejä, tuotenimiä, logoja tai tavaramerkkisymboleja tai että linkitetyllä sivustolla on oikeus käyttää GEHC:n tai sen kumppaniyhtiöiden tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, tuotenimiä, logoja tai tavaramerkkisymboleja.

Linkit muista sivustoista

Kaikkiin tähän sivustoon ohjaaviin linkkeihin tarvitaan GEHC:n kirjallinen hyväksyntä. Poikkeuksena ovat seuraavat linkit, joille GEHC on antanut suostumuksensa: 

(1) Linkki on pelkkä tekstilinkki, jossa on vain tämän sivuston aloitussivun nimi.

(2) Linkki "osoittaa" vain sivuston aloitussivulle, ei sitä syvemmälle.

(3) Käyttäjän aktivoima linkki avaa sivuston aloitussivun koko näytön kokoiseksi, ei linkitetyssä sivustossa olevaan "kehysikkunaan". 

(4) Linkki ei ulkoasunsa, sijaintinsa tai muiden ominaisuuksiensa osalta

(i) anna virheellistä mielikuvaa siitä, että kyseinen taho tai sen toiminnot tai tuotteet liittyvät GEHC:hen tai sen kumppaniyhtiöihin tai ovat niiden sponsoroimia 

(ii) vahingoita tai heikennä GEHC:n tai sen kumppaniyhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwill-arvoa. Kaikissa tapauksissa käyttäjä hyväksyy sen, että GEHC pidättää oikeuden peruuttaa linkkiä koskevan luvan milloin tahansa ilman perusteluja tai erillistä ilmoitusta ja että käyttäjä sitoutuu poistamaan sellaiset linkit, joiden käyttöluvan GEHC on peruuttanut.

Kolmansien osapuolten sisältö Tässä sivustossa voi toisinaan olla kolmansien osapuolten tarjoamaa tai julkaisemaa aineistoa, dataa tai tietoja, kuten mainoksia tai verkkoyhteisökeskusteluja. Käyttäjä hyväksyy, että GEHC tai sen kumppaniyhtiöt eivät ole missään tilanteessa vastuussa käyttäjälle mistään tällaisista kolmannen osapuolen aineistoista, datasta tai tiedoista.

Vastuuvapauslausekkeet

TÄMÄ SIVUSTO JA SEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA SISÄLTÖ TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”.

SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI GEHC JA SEN KUMPPANIYHTIÖT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HÄN KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA, MUKAAN LUKIEN SIVUSTOSTA TAI SEN KAUTTA JAETTUJA, LADATTUJA TAI KÄYTETTYJÄ SISÄLTÖJÄ, TIETOJA JA OHJELMISTOJA, TÄYSIN OMALLA VASTUULLAAN. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HÄN ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA SELLAISISTA LIIKETOIMINNALLE TAI TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA JA TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA OVAT SEURAUSTA KYSEISTEN SISÄLTÖJEN, TIETOJEN JA/TAI OHJELMISTOJEN LATAAMISESTA.

KÄYTTÄJÄ TIEDOSTAA, ETTÄ GEHC EI MILLÄÄN TAVOIN HALLINNOI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTON KAUTTA TARJOAMIA TIETOJA, TUOTTEITA TAI PALVELUJA. JOLLEI MUUTA OLE KIRJALLISESTI SOVITTU, GEHC JA SEN KUMPPANIYHTIÖT EIVÄT OTA VASTUUTA EIVÄTKÄ ANNA TAKUITA TAI LAUSUNTOJA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTON KAUTTA JAKAMIEN TAI KÄYTETTÄVÄKSI SAATTAMIEN NEUVOJEN, MIELIPITEIDEN, LAUSUNTOJEN TAI MUUN SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI HYÖDYLLISYYDESTÄ.

GEHC EI ANNA MITÄÄN TAKUITA SIITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI SEN SISÄLTÖ TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ, OIKEA-AIKAISTA, SUOJATTUA TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN. GEHC EI MYÖSKÄÄN MYÖNNÄ TAKUITA KOSKIEN TULOKSIA, JOIHIN PÄÄSTÄÄN SIVUSTOA TAI SEN SISÄLTÖÄ KÄYTTÄMÄLLÄ, TAI SIVUSTON KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, TÄYDELLISYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA.

GEHC EI VASTAA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TIETOJEN MENETYKSET, JOTKA JOHTUVAT VIIVYTYKSISTÄ, SISÄLLÖN TAI SÄHKÖPOSTIN TOIMITTAMATTA JÄÄMISESTÄ, VIRHEISTÄ, JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖHÄIRIÖISTÄ, SISÄLLÖN TAI SÄHKÖPOSTIN VIRHEELLISESTÄ TOIMITUKSESTA, VERKKO- TAI JÄRJESTELMÄKATKOKSISTA, TIEDOSTOJEN VIOITTUMISISTA TAI PALVELUN KESKEYTYMISISTÄ, KUN SYYNÄ ON GEHC:N, SEN KUMPPANIYHTIÖN TAI SEN LISENSSINANTAJAN LAIMINLYÖNTI TAI KÄYTTÄJÄN OMAT VIRHEET JA/TAI LAIMINLYÖNNIT.

JOLLEI SOVELLETTAVISSA LAEISSA JA ASETUKSISSA HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN OSALTA TOISIN EDELLYTETÄ, GEHC SANOUTUU IRTI KAIKISTA TAKUISTA JA LAUSUNNOISTA, JOIDEN MUKAAN SIVUSTON KAUTTA SIIRRETYT TIEDOT SÄILYVÄT LUOTTAMUKSELLISINA.

MITKÄÄN SUULLISET TAI KIRJALLISET NEUVOT TAI TIEDOT, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON SAANUT SIVUSTON KAUTTA GEHC:LTÄ TAI KOLMANSILTA OSAPUOLILTA, EIVÄT LUO MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.

JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA TIETTYJEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN POISSULKEMISTA, JOTEN KAIKKI EDELLÄ MAINITUT RAJOITTEET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

Vastuunrajoitus

GEHC TAI SEN EMOYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, KUMPPANIYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT TAI TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIN TAPAUKSESSA, OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIVUSTON TAI SIVUSTOSSA OLEVAN SISÄLLÖN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI LIITTYVÄT NIIHIN, TAI JOTKA, JOLLEI SOVELLETTAVISSA LAEISSA JA ASETUKSISSA HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN OSALTA TOISIN EDELLYTETÄ, JOHTUVAT LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄJÄN LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN MUUTOKSISTA TAI MUISTA TIEDOISTA, JOITA ON LÄHETETTY TAI VASTAANOTETTU TAI JOITA EI OLE LÄHETETTY TAI VASTAANOTETTU, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TULOJEN, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI MUUN AINEETTOMAN OMAISUUDEN MENETYKSESTÄ, VAIKKA GEHC:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SOPIMUSOSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ TÄMÄ ON KOHTUULLISTA RISKIN RAJOITTAMISTA.

JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIA, SATUNNAISIA TAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA KOSKEVIEN VASTUIDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN KAIKKI EDELLÄ MAINITUT RAJOITTEET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

Yleistä

Sovellettava lainsäädäntö Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia, ja ehdot kuuluvat kaikkien kansallisten, Euroopan yhteisöä koskevien ja kansainvälisten sopimusten ja asetusten piiriin. Sopimusten ja asetusten noudattaminen on pakollista. Lisäksi ristiriitatilanteessa oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvat säännökset muiden kuin ammattikäyttäjien suojaamiseksi ovat etusijalla tämänhetkisiin käyttöehtoihin verrattuna.

Toimivaltainen tuomioistuin Jos osapuolten välillä ei päästä yksimielisyyteen, kiistoissa, jotka johtuvat tämänhetkisten käyttöehtojen tulkinnasta ja/tai täytäntöönpanosta, tulee yksinomainen toimivalta antaa Pariisin toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Muuta. Nämä käyttöehdot muodostavat käyttäjän ja GEHC:n välisen koko sopimuksen, joka koskee käyttäjän sivuston käyttöä. Jos jokin käyttöehtojen kohta katsotaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, sitä pidetään erillisenä ehtojen muista kohdista eikä se vaikuta jäljellä olevien kohtien voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.